این خانه در یکی از شهرهای سوئیس واقع شده است

underground home designs swiss mountain house 3 Incredible Underground Residence in Switzerland

underground home designs swiss mountain house 1 Incredible Underground Residence in Switzerland

ساختمان ساخته شده در دل تپه در سوییس

 

 

underground home designs swiss mountain house 7 Incredible Underground Residence in Switzerland

underground home designs swiss mountain house 2 Incredible Underground Residence in Switzerland

 


underground home designs swiss mountain house 17 Incredible Underground Residence in Switzerland

 

 

underground home designs swiss mountain house 9 Incredible Underground Residence in Switzerland

ساختمان شگفت انگیز در سوییس

underground home designs swiss mountain house 8 Incredible Underground Residence in Switzerland