انرژی:
•    انرژی مثبت می تواند با عث بروز اتفاقات مثبت شود.
•    انرژی منفی می تواند سدی برای بروز اتفاقات مثبت باشد.
•    دلیل اصلی راکد شدن انرژیها انباشتگی ها هستند (انباشتگی کلاً معنای منفی برای ما دارد و به کلیه وسایلی گفته می شود که در جایی انبار شده اند و دچار آلودگی و گرد و غبار شدند و فضا را اشغال کردند و در کل یعنی تلنبار کردن).
•    انرژی در فضای درونی باید در حال گردش باشد و موارد بالا جلوی گردش آزاد انرژی را می گیرند.
•    چیدمان باید بگونه ای باشد که ما بتوانیم انرژیها را جذب کنیم نه وسایلمان.
•    وسایلی که از آنها استفاده نمی کنیم (بحث در مورد وسایلی که ما دوست نداریم باعث ایجاد انباشتگی معنوی می شود و تنها کاری که می توانیم در مورد چیدمان وسایلی که ما دوست نداریم ولی بقیه اعضا دوست دارند این است که آنرا دور از چشم خود قرار دهیم).
•    در ورودی مهمترین قسمتی است که انرژی وارد می شود.
•    برای بدست آوردن وسیله و یا هر چیزی که می خواهیم بدست آوریم باید خلاء ایجاد کنیم.
•    وسایلی که خراب یا شکسته هستند ایجاد انباشتگی می کنند.
•    در کل باید وسایلی که دوست نداریم خارج و وسایلی که دوست داریم اگر بلا استفاده هم هستند وارد فضا کنیم.
انباشتگی چند نوع دارد:
•    چیزهایی که در هم ریخته و نامرتب هستند.
•    چیزهایی که آلودگی ها را جذب می کنند یا دارای آلودگی هستند.
•    اشیاء زیاد در محیط کوچک
•    کارهای ناتمام
•    وسایل یا هدایایی که دوستشان نداریم.
پیامدهایی که انباشتگی ممکن است در فضا بوجود بیاورد:
•    خستگی
•    افسردگی
•    اضطراب
•    شلوغی محیط
•    عصبانیت
•    از دست دادن اعتماد بنفس
•    کم شدن عزت نفس
•    از دست دادن آرامش
•    راکد شدن
•    تنبلی
•    خواب آلودگی
•    از دست دادن یا کم شدن انگیزه
•    ایجاد تنفر و بیزاری
•    بیماری
•    اضافه وزن
•    بی علاقه شدن نسبت به محیط
•    تأثیر روی کودکان
•    وسواس