یعنی فراتر از مدرن،‌برای ایجاد تضاد سیاه و سفید و خاکستری و رنگ چهارم رنگ استیل است. از نظر رنگی و چیدمان خیلی خلوت است و وسایل شکل فضایی دارند (حجمهای هندسی مثل کره،‌مکعب و ...).